സ്ത്രീകൾ മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കൽ

സ്ത്രീകൾക്ക് മയ്യിത്ത് നമസ്കാരമില്ലെന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മിക്ക മുസ്‌ലിംകൾക്കിടയിലും പ്രചരിച്ചത് കാണാം. സ്വന്തം ഭർത്താവിന് ഭാര്യ നമസ്കരിക്കുക, സ്വന്തം സന്താനങ്ങൾക്ക് മാതാവ് നമസ്കരിക്കുക, സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരനും സഹോദരിക്കും വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുക എന്ന സ്വഭാവം വരെ ഇത്തരം വിശ്വാസക്കാർക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് കടന്നുകൂടിയ ഒരു അനാചാരമാണിത്.

 ഇബ്നു അബ്ബാസ് (റ) നിവേദനം : "പ്രവാചകൻ (സ) മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യം പുരുഷന്മാർക്ക് മയ്യിത്ത് നമസ്കരിക്കുവാൻ പ്രവേശനം നൽകപ്പെട്ടു. ശേഷം സ്ത്രീകൾക്കും പ്രവേശനം നൽകി. അവർ അദ്ദേഹത്തിന് മയ്യിത്ത് നമസ്കരിച്ചു." [ബൈഹഖി]

 ആയിശ (റ) നിവേദനം : "സഅദ്ബ്നു അബീവഖാസ്‌ (റ) മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ നബി (സ)യുടെ ഭാര്യമാർ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മയ്യിത്ത് നമസ്ക്കരിക്കുവാൻ പള്ളിയിൽ മയ്യിത്തിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആളെ അയച്ചു. അപ്രകാരം അവർ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യിത്ത് അവരുടെ മുറികളുടെ അടുത്തുവെച്ച് അവർ അദ്ദേഹത്തിന്ന് മയ്യിത്ത് നമസ്കരിച്ചു." [മുസ്ലിം]

 ശറഹുൽ മുഹദ്ദബിൽ എഴുതുന്നു : "സ്ത്രീകൾ സംഘമായി മയ്യിത്ത് നമസ്കരിച്ചാലും യാതൊരു വിരോധമില്ല."

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts